User Agreement

ART MÜZAYEDE-KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Ahmet ÖCAL- Art Müzayede, (“Şirket”) ile www.artmuzayede.com internet adresinde yer alan siteye (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü sonrasında yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme ’de belirtilen usuller çerçevesinde sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Site üzerinden ulaşılan müzayedelerimizde ki ürünlere pey verme ve ürün satın alma şartları ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Site içeriğinde, müzayede kuralları, kullanım koşulları, kurallar ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, Müzayedelerden yararlanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme ‘yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcının sağladığı bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler ivedi olarak güncellenecektir. İlgili bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak beyan edilmesi ya da güncel olmaması sebebiyle siteye erişim sağlanamamasından ve bunlardan yararlanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurduğunu ve işbu Sözleşme ’yi akdetmek için gerekli yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcının Site ’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiye haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler de söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.3 Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Şirket tarafından çeşitli nedenlerle askıya alınması veya sona erdirilmesi sonrasında Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilemez. Böyle bir durumun tespiti halinde Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

3.4  Site’ye erişim Kullanıcı tarafından e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilecek her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı ’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden bilgi sahibi olduğunda durumu ivedi bir şekilde Şirket’e bildirecektir.

3.5 Kullanıcı, başta mevcut yasalar olmak üzere, işbu Sözleşme ve ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Site’ de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve beyan eder.

3.6 Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcının söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’ yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

3.7 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.8 Her bir üye için belirli bir limit tanımlanabilir ve belirlenen limit ihtiyaç duyulduğu taktirde Art Müzayede tarafından değiştirilebilir.

 

Madde 4. Ödeme Koşulları

4.1 Kullanıcı Müzayedelerden kazandığı ürünleri ve Site’ den bildirilen ücretleri yine Site’ den beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında ürünleri almayı hak edecektir.

4.2 Şirket, Kullanıcı tarafından belirtilen iletişim adresine, müzayede de kazandığı ürünlerin bedelini ödemesinden sonraki 3 iş gün içerisinde, ürünleri ve faturasını gönderecektir.

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1 Site üzerindeki her türlü hak, ve menfaat Şirket’e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı sitede yayınlanan müzayedeler deki ürünlerin kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanınmamaktadır.

5.2 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Site de yayınlanan müzayedeler deki ürünlerin resimlerini kopyalama, sosyal medyada paylaşma, kendine ait ürün olduğunu belirtip satışını yapma hakkına sahip değildir. Site’ ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Site’ ye veya Site’ den link verilmesi kesinlikle yasaktır.

5.3 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

Madde 6. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

6.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

6.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’ yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

6.3 Taraflardan birinin işbu Sözleşme’ den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcının yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme’ yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

6.4 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olacaktır. Kullanıcıya para iadesi yapılmaz.

6.5 Kullanıcının hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Şirket işbu Sözleşme’ yi feshedebilecektir.

6.6 Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve Sözleşme’nin feshedildiği hallerde Şirket İçerik’e 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.

6.7 Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’ i veri tabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcının üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde Kullanıcı İçerik ’i ücret ödemeksizin alabilecektir. Şirket, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler Uygulama kapsamında belirtilecektir.

Madde 7. Muhtelif Hükümler

7.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

7.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

7.3 Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Site’ de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Site’ yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcının sorumluluğundadır.

7.4 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.